Warunki ogólne

1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

01. Specyfikacje techniczne i oferty cenowe oparte są o już obowiązującą wysokość zarobków i koszty materiałów. W przypadku, gdy dojdzie do zmian w tym zakresie, zastrzegamy sobie prawo do proporcjonalnej zmiany cen.

02. Podawany termin dostawy jest wyłącznie orientacyjny i nie jest wiążący dla sprzedającego. Opóźnienie dostawy nie daje prawa do uzyskania odszkodowania, ani rozwiązania umowy.

03. Towary wysyłane są na ryzyko dokonującego zakupy. Koszty związane z uszkodzeniami, chyba że doszło do ustalenia czegoś innego, stanowią koszt dokonującego zakupu.

04. Jeżeli dokonujący zakupu nie odbierze towarów w przekazanym mu terminie, to po upływie piętnastu dni zachowujemy prawo do uznania umowy za rozwiązaną, bez konieczności powiadamiania o tym.

05. Przechowywanie towarów w oczekiwaniu na dostawę lub odbiór, odbywa się na ryzyko dokonującego zakupu.

06. Jeżeli w wyniku siły wyższej, strajku, zamknięcia zakładu pracy itp. nie będziemy w stanie wykonać umowy, to zachowujemy prawo do zakończenia umowy bez konieczności zapłacenia jakiegokolwiek odszkodowania

07. Zastrzegamy sobie prawo, aby uznać umowę za rozwiązaną z mocy prawa bez konieczności powiadamiania o tym w przypadku upadłości, niewypłacalności, jak również jakichkolwiek zmian w sytuacji prawnej dokonującego zakupu.

08. Skargi związane z dostawą muszą wpłynąć do nas w ciągu ośmiu dni od dnia dokonania dostawy i przed przejęciem do użytkowania lub dalszej odsprzedaży towarów.

09. Zakwestionowanie faktury musi zostać przekazane na piśmie w ciągu ośmiu dni od daty wystawienia faktury. Zawsze musi zostać podana data i numer faktury.

10. Nasz materiał objęty jest 12 miesięczną gwarancją, licząc od daty dostawy w zakresie wad surowców i konstrukcji. Gwarancja ograniczona jest do wymiany sztuki uznanej za wadliwą. Koszty wysyłki, montażu, utraty przydatności do użycia oraz wszystkie dodatkowe koszty pokrywa klient. Gwarancja przepada, jeżeli klient lub osoba trzecia dokona zmian lub napraw dostarczonych towarów bez uprzedniego otrzymania zgody od firmy, jak również w przypadku nieodpowiedniego korzystania i niedostatecznej konserwacji. Wady konstrukcyjne, naprawy lub inne prace wykonywane przez naszą firmę, zostają w porozumieniu naprawione w naszych magazynach, ale nie mogą podobnie jak termin dostawy stać się powodem do roszczenia sobie jakiegokolwiek odszkodowania.

11. Z zastrzeżeniem wyraźnie na piśmie zawartego porozumienia wszystkie faktury muszą zostać zapłacone gotówką, netto bez rabatu, w siedzibie naszej spółki.

12. W przypadku braku dokonania zapłaty w ostatecznym terminie zapłaty, kwota faktury lub niezapłacona jej część z mocy prawa i bez konieczności powiadomienia o tym zostaje powiększona o odsetki karne w wysokości 1% miesięcznie, do chwili uiszczenia całej płatności. Jednocześnie z mocy prawa i bez konieczności uprzedniego powiadomienia o tym naliczana jest jako odszkodowanie stała kwota w wysokości 10% wysokości faktury, przy zachowaniu minimum w wysokości 99,16 euro. Dodatkowe koszty związane z niezapłaconymi wekslami lub czekami, jak również inne koszty poboru nie są ujęte niniejszym stałym odszkodowaniem i zostają oddzielnie naliczone dokonującemu zakupu.

13. Przy braku dokonania zapłaty zachowujemy prawo do wstrzymania dalszych dostaw. Jednocześnie zachowujemy prawo do uważania umowy za rozwiązaną z mocy prawa w całości lub w niewykonanej jeszcze części, bez obowiązku uprzedniego powiadamiania o tym.

14. W przypadku niewywiązania się w ciągu ośmiu dni ze swoich obowiązków przez dokonującego zakupu, po powiadomieniu go o niedopełnieniu zobowiązań, firma nasza zachowuje prawo do zerwania umowy. Zerwanie umowy wiąże się dla dokonującego zakupu z obowiązkiem zapłacenia odszkodowania w wysokości 30% kwoty zamówienia, powiększonej o już powstałe koszty.

15. Tak długo jak nie zostanie dokonana zapłata towary stanowią własność sprzedającego. Ryzyko jednak przy zawarciu umowy przechodzi na dokonującego zakupu.

16. W przypadku zaistnienia sporu sądem właściwym jest wyłącznie sąd w Hasselt.

Strona ta wykorzystuje ciasteczka, w celu ułatwienia poruszania się po stronie.
Kliknij, po więcej informacji.