Algemene voorwaarden

1. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

01. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

02. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

03. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

04. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

05. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.

06. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

07. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

08. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

09. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en nummer van de factuur te vermelden.

10. Ons materiaal is gedurende 12 maanden vanaf de leveringsdatum gewaarborgd tegen alle grondstof- en constructiefouten. De waarborg beperkt zich tot de vervanging van erkend gebrekkige stukken. Verzendingskosten, montagekosten, gebruiksderving en alle andere bijkomende kosten blijven voor rekening van de klant. De waarborg vervalt indien de koper of een derde, veranderingen aanbrengt of herstellingen uitvoert aan de geleverde goederen zonder voorafgaande toelating van onze firma, alsook in geval van ondeskundig gebruik en onvoldoende onderhoud. Fouten in constructies, herstellingen of andere werken door onze firma uitgevoerd, worden in overleg gerepareerd in onze magazijnen, maar kunnen evenals leveringstermijnen nooit aanleiding geven tot het eisen van welke schadevergoeding ook.

11. Behoudens uitdrukkelijk geschreven akkoord zijn alle facturen contant betaalbaar, netto zonder korting, op de zetel van onze vennootschap.

12. Bij niet-betaling op de overeengekomen vervaldag, zal het bedrag van de factuur of het onbetaalde deel ervan van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een verwijlrente ten belope van 1 % per maand, tot de volledige betaling. Eveneens is het van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 99.16, ten titel van schadebeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

13. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

14. In geval de koper zijn verbintenissen niet nakomt binnen de acht dagen na een ingebrekestelling, heeft onze firma het recht de overeenkomst te verbreken. De verbreking van de overeenkomst brengt voor de koper de verplichting mee een schadevergoeding te betalen gelijk aan 30 % van het bedrag van de bestelling, vermeerderd met de reeds gedane kosten.

15. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting.

16. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

Deze website maakt gebruikt van cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.
Klik hier voor meer info.